Kérelem benyújtása

 

Az ellátásról és az igénybevétel módjáról, feltételeiről a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet rendelkezik.

Az ápolást és gondozást nyújtó intézményekben olyan személyekről gondoskodnak teljes körűen, akik önmaguk ellátásáról nem vagy csak folyamatos segítséggel képesek gondoskodni.

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona, a pszichiátriai betegek otthona, a szenvedélybetegek otthona, a fogyatékos személyek otthona, valamint a hajléktalanok otthona, melyek a teljes körű ellátás keretében biztosítják a napi legalább ötszöri étkeztetést; a szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást; a mentális gondozást; az egészségügyi ellátást; valamint a lakhatást. Az ápolás és a gondozás mellett az ellátást igénybevevők számára szükség szerint foglalkoztatást és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátást is nyújtanak.

Az ellátás igénybevételének módja

Az intézményi szolgáltatások igénybevétele az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli, vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénybe vevő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – törvényes képviselője terjeszti elő. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A KÉRELEM adatlap kitöltése, valamint az alábbi csatolt dokumentumok alapján lehet nyilvántartásba kerülni:

 • szakorvosi vélemény
 • gondnokság alatt álló személyek esetében gondnokkirendelő határozat
 • amennyiben az ellátást igénylő ideiglenes gondnokság alatt áll, úgy az illetékes Gyámhatóság előzetes jóváhagyása is szükséges,
 • éves nyugdíjösszesítő
 • jövedelemigazolás, vagyonnyilatkozat

 

Előgondozás

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét az igény nyilvántartásba-vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozási feladatokkal megbízott munkatárs a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

 

Férőhely hiányában az intézményvezető az ellátást igénylőt nyilvántartásba veszi. Pozitív döntés estében a férőhely elfoglalható időpontjáról az intézményvezető külön értesítést küld a jogosultnak/törvényes képviselőjének. A férőhelyet a férőhely elfoglalásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet elfoglalni.

Amennyiben a megadott 8 napos határidőn belül a kérelmező nem foglalja el a férőhelyet; az elhelyezés iránti igénye törlésre kerül.

Nem kerül törlésre a férőhely iránti kérelem, ha a helyfoglalást az igénylő neki fel nem róható okból nem tudta megkezdeni.

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő

 • fertőző betegségben szenved
 • az ellátásra nem jogosult
 • az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő

 

Az intézményi jogviszony létesítéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a férőhely elfoglalásáról szóló értesítés
 • érvényes személyi igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • TAJ kártya
 • utolsó havi nyugdíjszelvény
 • korábbi kórházi zárójelentés
 • igazolás arról, hogy nem szenved fertőző betegségben
 • 3 hónapnál nem régebbi szakorvosi vélemény (a területileg illetékes fekvőbeteg gyógyintézet pszichiátriai osztályának, vagy pszichiátriai gondozó addiktológusának, ennek hiányában a területileg illetékes pszichiátriai osztály vagy pszichiátriai gondozó pszichiáter szakorvosának szakvéleménye)
 • 1 db igazolvány fénykép (ajánlott)

A jogviszony létesítéséhez az igénylő és törvényes képviselőjének személyes jelenléte szükséges. Az igénylő és/vagy törvényes képviselője a férőhely elfoglalásakor a Rózsakert Integrált Szociális Intézmény Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 3462 Borsodivánka József Attila u. 1. szám, mint ellátást nyújtó intézmény képviselője köt megállapodást. Nyilatkozatot tesznek a lakcímbejelentésre és a zsebpénz kifizetésére vonatkozóan.

Az ellátást igénybe vevő és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor nyilatkozik az arról, hogy adatokat szolgáltat az intézményben vezetett nyilvántartásokhoz; valamint hozzájárul az adatok KENYSZI (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) rendszerben történő kezeléséhez.

Az intézményi jogviszony megszűnik a jogosult halálával, illetve határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti a jogosult, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó bejelentését követően a megegyezés szerinti időpontban; ha az intézményi elhelyezés már nem indokolt, amennyiben az ellátást igénybe vevő súlyosan megsérti a Házirendet (3 hónapos felmondási idővel); illetve másik intézménybe kell áthelyezni.

Az intézményi jogviszony megszűnésével a foglalkoztatásba bevontak munkaviszonya is megszűnik.

Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely kiterjed:

- a fizetendő személyi térítési díjra, esetleges hátralékaira,

- az intézmény tárgyi eszközeiben okozott kár megtérítésére,

- minden olyan dologra, amelyek az intézményi jogviszony megszüntetéséhez ok szerint kapcsolódnak.

 

Az ellátás igénybevételének módja

A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. A kérelmet szóban vagy írásban lehet előterjeszteni. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt—az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve—a törvényes képviselője terjeszti elő.

A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy—ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta—önállóan terjesztheti elő.

Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

Az ellátás iránti kérelmet formanyomtatványon, az intézmény székhelyén, az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

A kérelemhez csatolni kell:

 • gondnokolt esetében a gondnokkirendelő határozatot
 • időskorúaknál (nem gondnokolt esetben) a háziorvos, illetve kezelőorvos igazolását arról, hogy a kérelmező pszichiátriai, illetve szenvedélybetegségben nem szenved
 • ingatlanvagyonnal rendelkező ellátást igénylő (az intézményi térítési díj szerződésben történő vállalása kivételével) köteles csatolni az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által, az ingatlanról kiállított 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt
 • jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot

Intézményi elhelyezés

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy az intézményi ellátás megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, a jövedelemvizsgálathoz mellékeli a jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

Az intézményvezető vagy az általa megbízott személy a jövedelemvizsgálat eredményeként megállapított jövedelemről és jövedelemhányadról, a jövedelem- és vagyonvizsgálat eredményeként megállapított, a személyi térítési díjnak a jelentős pénzvagyonból vagy a jelentős ingatlanvagyonból fedezett részösszegéről az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja.

Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy, írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nem kell elvégezni a jövedelemvizsgálatot.

Az ellátottak egészségének védelme, betegségük megelőzésének illetve továbbterjedésének elkerülése érdekében felvételre – soron kívüli, sürgős esetben is – csak a háziorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított, fertőző betegségtől mentességet bizonyító igazolás csatolása után kerülhet sor.

Az intézményvezető az intézményi elhelyezés igénybevételének lehetőségéről írásban értesíti az ellátást igénybe vevőt vagy törvényes képviselőjét.

Ebben tájékoztatja:

 • az előgondozás időpontjáról
 • a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról
 • az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről

Intézményi férőhely-üresedés esetén az intézményvezető haladéktalanul intézkedik a fentiekben leírtak szerint.

Az intézményvezető az ellátás iránti kérelmet elutasítja, ha az ellátást igénylő

 • fertőző betegségben szenved
 • az ellátásra nem jogosult
 • az intézmény szolgáltatása állapotának nem megfelelő

Amennyiben az ellátást igénylő illetve törvényes képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról való értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről.

 

Az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

Az intézményvezető az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja.

A megállapodás tartalmazza:

 • az ellátás időtartamát (határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését)
 • az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét
 • a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat
 • az ellátottak érdekvédelmét
 • az intézményi jogviszony megszűnésének módjait

 

A szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összegét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kirendeltség állapítja meg, melyet évente felülvizsgál.

 

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét, illetve az ellátott jövedelmének a 80%-át.

Az intézményi térítési díjjal azonos összegű személyi térítési díj megfizetését nyilatkozata alapján vállalhatja az ellátott, hozzátartozója, vagy más személy. Az így megfizetett térítési díj nem jogosítja fel a szolgáltatót a megkülönböztetett bánásmódra.

 

Az intézményi férőhely elfoglalását követően az intézmény orvosa megvizsgálja az ellátást igénybe vevőt. Az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy szükség esetén intézkedik a külön jogszabály szerinti ápolási, gondozási feladatok ellátásáról.

Soron kívüli ellátás

A soron kívüli ellátás biztosítását különösen az alapozza meg, ha az igénybe vevő:

 1. a) önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna, és ellátása más egészségügyi vagy szociális szolgáltatás biztosításával sem oldható meg
 2. b) a háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint soron kívüli elhelyezése indokolt
 3. c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, amely miatt soron kívüli elhelyezése vált szükségessé
 4. d) kapcsolata vele együtt élő hozzátartozójával, eltartójával helyrehozhatatlanul megromlott, és a további együttélés életét, testi épségét veszélyezteti

Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az intézményvezető és a szervezeti egység vezetője közösen dönt.

Weboldalunkon sütiket használunk

A riszi.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.